1298
pierwsza wzmianka o warowni księcia głogowskiego Henryka III - „novo castro Sedlscho”

1381
cesarz Wacław IV Luksemburski przekazuje połowę Bytomia, zamek w Tarnowie, Puszczę Tarnowską i prawdopodobnie Siedlisko w lenno Nickelowi von Rechenbergowi

XV wiek
Rechenbergowie wznoszą murowaną siedzibę

1507
wzmiankowany dom Balthazara von Rechenberga (Karlat)

1540-1548
Franz von Rechenberg przebudowuje gotycki zamek na renesansową siedzibę

1554
wzmiankowany przyzamkowy folwark, browar, cegielnia i winnice

1561
Fabian von Schönaich kupuje dobra bytomsko-siedliskie od Franza von Rechenberga

1595
przejęcie majątku przez Georga von Schönaich

1597
Georg von Schönaich zleca Melchiorowi Deckhardtowi z Legnicy przebudowę i rozbudowę zamku

1598
rozpoczęcie prac przy wznoszeniu skrzydła południowego

1601
Georg von Schönaich podniesiony przez cesarza do godności wolnego pana – barona (Freiherr), a jego dobra ziemskie otrzymują status majoratu

1602
budowa skrzydła z salą kolumnową i skrzydła wschodniego z kaplicą

1611
ukończenie prac przy budynku bramnym

1612-1614
budowa fortyfikacji bastionowych wg projektu Valentego Saebischa z Wrocławia

1619
śmierć Georga i objęcie majątku przez Johanna von Schönaich(Nieszczęśliwego)


1634
Johann von Schönaich opuszcza zamek wywożąc część wyposażenia do Polski

1639-1650
obecność wojsk szwedzkich i cesarskich na zamku

około 1650
Sebastian von Schönaich odzyskuje zamek i majątek ziemski

1650-1675
Johann II (Hans) von Schönaich odbudowuje zrujnowane przez wojnę dobra ziemskie

1697
Hans Georg von Schönaich otrzymuje od cesarza Leopolda I przywilej nadający dobrom ziemskim status wolnego państwa stanowego (Freie Standesherrschaft Carolath)

1700
Hans Georg von Schönaich otrzymuje od cesarza tytuł Hrabiego Rzeszy (Reichsgraf)

po 1710
Hans Carl von Schönaich rozbudowuje zamek (Carolath); Johann Jacob Wagner ze Wschowy wznosi skrzydło zachodnie, północne i ujeżdżalnię oraz przebudowuje salę kolumnową (ogrodową) w skrzydle południowym

1741
król Prus Fryderyk II nadaje Hansowi  Carlowi  von Schönaich tytułu księcia (Fürst zu Carolath-Beuthen), dobra ziemskie otrzymują status księstwa Carolath-Bauthen

1754
odzyskanie z rąk głogowskich jezuitów Miłakowa, Żukowa, Bukowicy i Drogomila

1758
zakup majątku Chełmek

1769
książę Johann Carl Friedrich wznosi nowy most prowadzący do zamku

po 1830
książę Heinrich Carl Wilhelm dobudowuje do skrzydła południowego przybudówki w stylu neogotyckim oraz łącznik skrzydła wschodniego z bastionem przy budynku bramnym (proj. Karl Friedrich Schinkel); przekształcenie ogrodów zamkowych, budowa budynku kancelarii i archiwum oraz stajni na dziedzińcu gospodarczym; budowa willi i wieży Adelajdy oraz budynku sądu nad Odrą

1866
Książę Carl przebudowuje skrzydło południowe wg projektu Carla Lüdecke

1907
budowa mauzoleum Wandy hrabianki Henckel von Donnersmark w pobliżu willi Adelajdy

1914
wzniesienie mauzoleum księcia Carla (zm.1912 r.)

1945
zajęcie zamku przez Armię Czerwoną; pożar części zamku; polska administracja parceluje majątek (wieś Karolat)

1946
wywiezienie przez polskie służby konserwatorskie biblioteki zamkowej do Warszawy

1948/1949
zmiana nazwy wsi na Siedlisko - zamek w Siedlisku

lata 50. XX w.
degradacja zamku, rozbiórka części murów

1964-1974
zielonogórski szczep harcerski „Makusyny”adaptuje ruiny zamkowe na letnią bazę; porządkowanie terenu, remont budynku bramnego i części skrzydła wschodniego przy wsparciu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

1986-1989
władze gminy remontują budynek bramny i skrzydło wschodnie - adaptacja na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej

1998
umieszczenie wizerunku budynku bramnego zamku w herbie gminy Siedlisko

2003
zamek przechodzi w ręce prywatne; częściowe odgruzowanie, oczyszczenie dziedzińca, uporządkowanie skarpy odrzańskiej
 
2011
Fundacja „Karolat” organizuje na zamku pierwsze  „Święto bzów”